La Fraternitat

La Fraternitat de CL és una Associació universal de fidels reconeguda l'any 1980: el primer reconeixement oficial es data de l’11 de juliol d'aquell any, i porta la firma de monsenyor Matronola, abat de Montecassino. Seguidament, també arribarà la firma del Pontifici Consell pels Laics, l’11 de febrer de 1982. La Fraternitat és una comunitat d’adults que, lliurement, es comprometen a viure el seguiment de Crist i de l’Església segons el mètode transmès pel fundador. (cfr. La obra del Movimiento. La Fraternidad de Comunión y Liberación).

Al voltant de la meitat dels anys 60, alguns membres del Moviment, acabats els estudis universitaris, desitjaven aprofundir la pertinença a l’Església dins de la condició de la vida adulta, per créixer com a personalitats cristianes madures.
A la carta que don Giussani va enviar, en ocasió del vintè aniversari del reconeixement, Joan Pau II sintetitzava amb aquestes paraules l’objectiu de la Fraternitat: «Rememorant la vida i les obres de la Fraternitat del Moviment, el primer aspecte que en destaca és la insistència posada en parar atenció a les necessitats de l’home d’avui. L’home no deixa mai de buscar. (...) El Moviment, per tant, ha volgut i vol indicar no ja un camí sinó el camí per arribar a la solució d’aquest drama existencial. El camí -quantes vegades vostè ho ha afirmat!- és Crist. Ell és el Camí, la Veritat i la Vida, que arriba a la persona en la seva vida quotidiana. El descobriment d’aquest camí succeeix normalment gràcies a la mediació d’altres éssers humans. Marcats pel do de la fe mitjançant la trobada amb el Redentor, els creients estan cridats a convertir-se en eco de l’esdeveniment de Crist, a convertir-se ells mateixos en ‘esdeveniment’».

La Fraternitat de CL, fundada i presidida per Luigi Giussani fins que morí, va ser guiada fins l’any 2021 per Julián Carrón, elegit president per la Diaconia central com a successor del fundador. El 15 de novembre de 2021, a conseqüència del Decret general Les associacions de fidels promulgat pel Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, Mn. Carrón comunica en una carta a la Fraternitat la seva dimissió per tal d’afavorir des de bon començament el procés de canvi requerit a les associacions internacionals de fidels reconegudes per la Santa Seu. Des del 27 de novembre del 2021, després de la dimissió de Carrón, Davide Prosperi és el president de la Fraternitat de CL.
Actualment, la Fraternitat reuneix en els seus grups -difosos pels cinc continents- al voltant de setanta mil adults, compromesos en el camí de la santedat, que reconeixen com la finalitat de la seva existència i amistat recíproca. L’adhesió a la Fraternitat preveu una regla essencial d’ascesi personal: moments quotidians dedicats a la pregària, la participació a les reunions de formació espiritual, d’entre ells els Exercicis espirituals anuals, recessos i el compromís de sostenir, fins i tot econòmicament, les iniciatives caritatives, missioneres i culturals que promou i sosté la mateixa Fraternitat.

«Els creients estan cridats a convertir-se en eco de l’esdeveniment de Crist, a convertir-se ells mateixos en ‘esdeveniment’» (Joan Pau II)

Fraternidad de Comunión y Liberación
Via De Notaris 50 - 20128 Milán
clfrat@comunioneliberazione.org www.fraternita.comunioneliberazione.org
T. +39 02.66595088